Różaniec misyjny

rozaniec-misyjny
Różaniec misyjny
– Różaniec zrobiony w ten sposób, aby każdy dziesiątek poprzez inny kolor symbolizował jeden z kontynentów.  Kolor zielony – Afrykę – nawiązuje do zieleni afrykańskich lasów tropikalnych; Kolor czerwony – Amerykę – podkreśla kolor skóry Indian, rdzennych mieszkańców Ameryki; Kolor biały – Europę – oznacza kolor skóry Europejczyków; Kolor niebieski – Oceanię – symbolizuje wody Oceanu Spokojnego, na którym rozsiane są rozliczne wyspy; Kolor żółty Azję – przypomina ludy Azji.

TAJEMNICE RADOSNE (poniedziałki i soboty)

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Pan przed Wcieleniem poprosił o zgodę Maryję. Nas także prosi o współpracę, aby wszyscy ludzie poznali Mesjasza i przyjęli Jego orędzie zbawienia.

Nawiedzenie Świętej Elżbiety

Po cudownym Zwiastowaniu Maryja zaraz wyruszyła w drogę, aby pomóc Elżbiecie.
Miłość  bliźniego jest dowodem miłości do Pana Boga. Największa miłość to ta, która daje siostrom i braciom wiarę i łaskę. Świadectwo wiary, dar miłości są środkami do ewangelizacji świata.

Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem

Słowo przychodzi do nas, żeby powiedzieć człowiekowi o swojej nieskończonej miłości i wyzwalać  go z jakiekolwiek formy niewoli oraz pomóc mu żyć w wolności dziecka Bożego.
Jezus narodził się dla wszystkich, ale miliony ludzi żyją tak, jakby On się nigdy nie narodził.
Módlmy się, aby każdy człowiek poznał Jezusa Chrystusa.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Jezus objawia się jako oczekiwany Mesjasz, to znaczy ten, który dokona dzieła zbawienia.
Musimy być światłością świata i odważnymi świadkami Ewangelii. Każdy nasz czyn może stać się głoszeniem Pana Jezusa, jeśli będziemy przeżywać życie zgodnie z prawem, jakiego Jezus nas nauczył, prawem miłości wszystkich sióstr i braci.

Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Jezus ma tylko jedną myśl: podobać się Ojcu i wypełnić zgodnie z Jego wolą plan zbawienia.
Nasze całkowite tak powiedziane Bogu w chwilach wesołych i smutnych przyniesie zbawienie wielu siostrom i braciom.

TAJEMNICE BOLESNE (wtorki i piątki)

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Jezus w czasie agonii, widząc grzechy wszystkich ludzi i ich niewdzięczność, przeżył chwile zwątpienia w owocność swojej misji zbawienia. Złączmy nasze cierpienia z Jego cierpieniami, tak by Ewangelia była głoszona wszystkim narodom i została przyjęta przez wszystkich ludzi.

Biczowanie Pana Jezusa

Jezus mimo trudności nie rezygnuje ze swojej misji. Znosi cierpliwie zniewagi i poddaje się biczowaniu.
Nasze umartwienia złączone z cierpieniem Jezusa będą źródłem obfitych łask dla wielu ludzi.

Cierniem ukoronowanie

W zniewagach i naigrywaniu się z Chrystusa oprawcy nieświadomie głoszą, że jest On królem.
Cechą Chrystusa jest służenie, poddanie się bezmyślności ludzi- do końca, z bezinteresownej miłości. Postarajmy się także „poświęcić” służbie dla naszych sióstr i braci, tak aby miłość mogła odnowić świat.

Dźwiganie krzyża

Jezus, który niesie krzyż, staje się nadzieją dla każdego z nas w godzinie próby. Dla wielu sióstr i braci, którzy nie znają Chrystusa, jest to czas męki i ich drogi są Kalwarią bez wyjścia. Módlmy się aby przybywało misjonarzy gotowych wskazać im drogę wiary.

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Jezus umiera dla zbawienia wszystkich. Ma ramiona otwarte, jakby chciał objąć całą ludzkość. Krzyż wzywa nas. Nie wystarczy, byśmy nazywali siebie chrześcijanami. Musimy żyć tajemnicą krzyża.

TAJEMNICE CHWALEBNE (środy i niedziele)

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Popatrzmy na spotkania Pana Jezusa po Zmartwychwstaniu z Jego uczniami – zamiast radości i szczęścia na ich twarzach maluje się strach, smutek, niewiara i rozpacz!
Niech łaska tajemnicy Zmartwychwstania będzie drogą ku lepszemu poznaniu Jezusa.
Czy możemy być spokojni na myśl o milionach ludzi, którzy nie mają jeszcze udziału w tym wielkim darze?

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

W domu Ojca Jezus przygotował miejsce dla każdego człowieka, ale nie wszyscy jeszcze o tym wiedzą. Dlatego też przed wstąpieniem do nieba Pan powiedział: ”Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”. To przykazanie odnosi się do nas wszystkich – nasze życie jest dla wielu jedyną Biblią, którą czytają.

Zesłanie Ducha Świętego

”Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. Wszyscy też zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2, 1 – 4).

Wydarzenie zesłania Ducha Świętego przypomina o narodzinach Kościoła i o łasce usłyszenia przez tak wielu ludzi ?w ich własnych językach? Dobrej Nowiny. Niech wiara w Chrystusa ożywia nadzieję na nowe Zielone Święta, aby jeszcze wielu mogło usłyszeć ewangelię życia i prawdy.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (dogmat Kościoła)

Złączona z Jezusem w swoim ziemskim życiu Maryja trwa z Nim w niebie. Świadomość, że obok Pana mamy też Matkę, rodzi ufność w sercu chrześcijan. To Matka pociąga nas, nawraca i prowadzi do Chrystusa.

Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

”Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12, 1).

Chwała Maryi w niebie jest uwieńczeniem Jej drogi do świętości, którą realizowała na ziemi pośród najprostszych wydarzeń. Nie pragnęła niczego więcej, jak tylko iść drogą wskazaną przez Jezusa Chrystusa.
Niech Boża łaska dosięga wszystkich ludzkich serc.

TAJEMNICE ŚWIATŁA (czwartki)

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

”Tyś jest mój Syn umiłowany” (Łk 3, 22).

”Syn umiłowany”… Zanim Jezus usłyszał te słowa nad Jordanem, zapewne wiele razy słyszał je z ust Maryi podczas ukrytego życia w Nazarecie. Słowo wypowiadane z miłości kształtuje w sercu człowieka wrażliwość na głos Boga.
W encyklice Redemptoris Missio czytamy: ”Przez sakrament chrztu człowiek staje się członkiem mistycznego Ciała Chrystusa i zostaje posłany na krańce ziemi, by głosić Dobrą Nowinę”.
W tej tajemnicy módlmy się, aby ochrzczeni byli dzięki mocy Chrystusa gotowi do budowania królestwa Bożego na ziemi.

Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie

”Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (…) Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi” (J 2, 5.7).

Wielu ludzi na całym świecie spragnionych jest Boga, spragnionych jest obecności drugiego człowieka. W Tygodniu Misyjnym módlmy się gorąco za pośrednictwem Maryi o uwrażliwienie naszych serc na potrzeby misji.

Głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia

”Jezus chodził po Galilei i głosił Ewangelię, mówiąc: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 14 – 15) Prośmy więc miłosiernego Boga, aby wszystkie narody świata uznały nad sobą panowanie Chrystusa, Króla Miłości, Sprawiedliwości i Księcia Pokoju.

Przemienienie Jezusa na górze Tabor

”A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie” (Mt 17, 9).

Jezus przygotowuje w ten sposób zalęknionych uczniów do przeżycia bolesnego momentu męki, poranka Zmartwychwstania i zesłania Ducha Świętego. Dzisiejsi uczniowie, wierni Kościoła i ci, którzy są z dala od Niego, także przeżywają momenty trudne, pełne cierpienia i chwile radosne. Misjonarz powinien być człowiekiem o otwartym i kochającym sercu, aby pomagać ludziom odnajdywać we wszystkich ich doświadczeniach znaki miłości Boga.
Prosimy Cię, Panie, aby świadectwo misjonarzy zaowocowało pragnieniem poznania Jezusa przez niewierzących i poszukujących prawdy.

Ustanowienie Eucharystii

”Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6, 51).

W tej tajemnicy objawia się miłość Chrystusa ku człowiekowi. Jednak ta Miłość nie jest kochana, bo większość ludzi nie zna jeszcze Chrystusa. Dlatego Jan Paweł II pisał: ”Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach braci i sióstr, tak jak my odkupionych Krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości” (Redemptoris Missio). Prośmy więc usilnie o wzrost ducha misyjnego w Kościele.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *