Światowy Dzień Wody

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Wody mają charakter szczególny, zbiegają się bowiem z inauguracją Międzynarodowego Roku Narodów Zjednoczonych Współpracy w Dziedzinie Wody. Rok obchodzony jest właśnie pod hasłem podejmowania wspólnych działań, służących rozwiązywaniu najbardziej palących problemów, związanych z dostępem do zasobów świeżej wody na świecie. Koordynację działań w ramach Roku powierzono UNESCO, jako najbardziej interdyscyplinarnej z wszystkich agend ONZ.

Światowy Dzień Wody, uchwalony został 22 grudnia 1992 roku, rezolucją A/RES/47/193 Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Bezpośrednia przyczyną jego proklamowania była rekomendacja Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju, inaczej zwanej Szczytem Ziemi, która odbyła się w czerwcu 1992 roku w Rio de Janeiro i zasłynęła przyjęciem Agendy 21 ? wszechstronnego planu działań na wiek XXI dla Narodów Zjednoczonych, rządów i grup społecznych w każdym obszarze, w którym człowiek ma wpływ na środowisko. Jeden z rozdziałów Agendy poświęcony został problemom zasobów świeżej wody na świecie, jako bodaj najważniejszym spośród wszystkich zagadnień związanych ze środowiskiem.

Głównym celem Dnia jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na wpływ gwałtownego wzrostu populacji świata, industrializacji, zmian klimatycznych, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych na systemy wodne świata. Obchody Dnia mają zainspirować rządy, organizacje, społeczności i poszczególnych ludzi do podejmowania działań służących lepszemu, zrównoważonemu gospodarowaniu zasobami świeżej wody na świecie. Proklamując Światowy Dzień Wody, Narody Zjednoczone zachęcały kraje członkowskie, by dopasowywały jego obchody do lokalnego kontekstu, podejmując konkretne działania (publikacje, konferencje, seminaria), służące kształtowaniu świadomości społecznej na temat odpowiedniego gospodarowania zasobami świeżej wody na świecie.

Problemy światowych zasobów wody są przedmiotem uwagi jednego z największych programów naukowych UNESCO ? Międzynarodowego Programu Hydrologicznego (IHP), którego celem jest m.in. dokonywanie oceny stanu ekosystemów i zbiorników wodnych świata, a także dystrybucji i wykorzystania zasobów wody pitnej, jak również poprawa zarządzania nimi w rejonach, w których występuje niedobór wody. W rozwoju tego programu Polska ma znaczący udział dzięki pracom Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO, działającego od 2006 roku w Łodzi.

W poprzednich latach tematami przewodnimi Międzynarodowego Dnia Wody były: Woda i kultura (2006), Niedobór wody (2007), Woda a stan sanitarny świata (2008). Wody transgraniczne (2009), Jakość wody (2010), Woda dla miast (2011), Znaczenie wody dla produkcji żywności na świecie (2012).

źródło: www.unesco.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *